Przeczytaj jak rozliczyć formularz pit 38

Jedynie jednostkowo i odrębnie od pozostałych dochodów można rozliczyć dochody ze sprzedaży papierów wartościowych, poza działalnością ekonomiczną, uzyskane w danym roku kalendarzowym. Służy do tego PIT-38. Trzeba to zrobić do końca kwietnia kolejnego roku.
Jest to blankiet, który zna każdy inwestor giełdowy. PIT-38 jest zaplanowany dla podatników, jacy w roku podatkowym otrzymali przychody z odpłatnego scedowania papierów wartościowych (np. akcji, obligacji), użyczonych papierów wartościowych. Mało znana forma inwestycji zapewniająca pożytki, gdy wartość np. akcji, lub obligacji nie wzrosła, a opadła, także wtórnych narzędzi pieniężnych, również osiągnięć uprawnień z nich wynikających.

Gotówka

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
PIT-38 przeznaczony jest jednakże nie wyłącznie do ujawnienia dochodów, bądź strat z gry na giełdzie. Powinny go wypełnić i oddać także jednostki, które w wyliczanym roku podatkowym scedowały wkłady w spółkach z o.o. i papiery wartościowe, nie notowane na giełdzie, albo zdobyły zyski z tytułu objęcia wkładów, albo akcji w spółkach, posiadających osobowość ustawową, albo udziałów w spółdzielniach, w zamian za udział niepłatniczy w różnej formie niż przedsiębiorstwo, albo jego zorganizowana cząstka (pit 38).PIT-38 jest zaprojektowany do rozliczenia profitów uzyskanych poza aktywnością ekonomiczną. Dokumentuje on interesy i działania pieniężne, skąd strony pozyskiwały, albo sprzedały ustalone aktywa. W okresie roku podatkowego, nie muszą od pożytku od tych transakcji opłacać podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też przedpłat na ten podatek.

analiza podatkowa

Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com
Przymiotem tych lokat jest znaczna nietrwałość poziomu korzyści, bądź utrat. PIT-38 służy wyłącznie do rozrachunku pojedynczego. Nie jest więc dopuszczalne łączne rozliczenie dochodów współmałżonków w tym blankiecie. To zasadnicza, oprócz rodzaju dochodów i wydatków wykazanych w PIT-38 sprzeczność między owym zeznaniem a innym.
W porównaniu do innych deklaracji rocznych, PIT-38 jest o tyle łatwiejszy, że nie potrącamy w nim składek społecznych i zdrowotnych, oraz nie udowadniamy tu zadatków na podatek dochodowy.
Źródło: PITax.pl