Obowiązek składania druku PIT przesyła się w terminie do końca kwietnia każdego roku podatkowego.

Od 1 stycznia następnego roku należy już przekazywać roczne zeznanie. Spora część ludzi zobowiązanych do płacenia podatku, ma wciąż powątpiewania, który PIT powinni złożyć. PIT-37 powinni wypełnić podatnicy zatrudnieni według umowy o dzieło oraz płatnicy osiągający przychody z tytułu emerytur i rent krajowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków materialnych z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

formularz pit 36 na 

<div style="text-align:justify">PIT 36 jest to druk rozliczenia rocznego o wielkości osiągniętego przychodu przez osoby fizyczne. Wypełniają go płatnicy, którzy: prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowani według ogólnych reguł przy zastosowaniu rozpiętości podatkowej 18-32 procent.</p>
<p><!--entry--></p>
<p>Ci którzy: pracowali w branży specyficznej produkcji rolnej. Ci co pozyskali przychody z najmu lub innych porozumień o podobnym zakresie, zobligowanych do płacenia podatku według ogólnych przepisów. Ci co otrzymali dochody z renty otrzymanej z za granicy. Ci co otrzymali wynagrodzenie na innej podstawie, od których w ciągu roku podatkowego byli obowiązani sami wpłacać zaliczki na podatek [TAG=dochód’ title=’księgowość’ style=’margin:4px;’/></p>
<div class=
Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

.

Ci co osiągnęli przychody według innych zasad, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy wykorzystaniu skali podatkowej, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie musiał wpłacać zadatków. Ci co zobowiązani byli dorachować do swoich zysków dochody niepełnoletnich dzieci . Ci co pomniejszają przychód utraty, również o straty z lat poprzednich.

Dokument PIT 36, skierowany jest do podatników rozliczających własne przychody, wspólnie z dochodami małżonka lub jako osoba samotnie piastująca dzieci. Dokumentem PIT 36 rozlicza się także podatnik, który otrzymuje na dziecko zasiłek opiekuńczy lub zapomogę socjalną, jak również na dziecko do czasu ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, w systemie dziennym, zaocznym, wieczorowym, bądź szkolące się za granicą w kraju Unii Europejskiej, w sytuacji kiedy dzieci w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu.

Jeśli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zawieszenie działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych, to podatnik zobowiązany jest do składania druku PIT 36 .