Obowiązek składania druku PIT przesyła się w terminie do końca kwietnia każdego roku podatkowego.

Od 1 stycznia następnego roku należy już przekazywać roczne zeznanie. Spora część ludzi zobowiązanych do płacenia podatku, ma wciąż powątpiewania, który PIT powinni złożyć. PIT-37 powinni wypełnić podatnicy zatrudnieni według umowy o dzieło oraz płatnicy osiągający przychody z tytułu emerytur i rent krajowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków materialnych z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Read More